• Vragen? Wacht niet langer op de antwoorden! Login of Registreer en plaats jouw vraag! Wij zullen je vragen z.s.m. beantwoorden.

Aanpassen algemene voorwaarden

Source

Mr. Grillmeister
Na een kleine opfriscursus Privaatrecht met bijbehorende aanschaf van nieuwe wetten bundels kwam ik het volgende tegen wat wellicht in jullie AV moet worden aangepast? Zij het puur om aan Nederlandse wet & regelgeving te voldoen :057:

AV Highflow 5.1
5.1 Nadat de koper het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de koper de bevoegdheid om binnen zeven (7) dagen na de ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met HighFlow te ontbinden. De koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
Artikel 230o lid 1 Burgerlijk Wetboek 6:
"De consument kan een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte zonder opgave van reden ontbinden tot een termijn van veertien dagen is verstreken [...]"


AV Highflow - 5.3
Indien de koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de koper de overeenkomst met HighFlow ingevolge artikel 5.1 en 5.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal HighFlow de factuurwaarde van de ingeleverde producten binnen dertig (30) werkdagen nadat HighFlow het door de koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan de koper terugbetalen
Artikel 230r lid 1 Burgerlijk Wetboek 6:
"De handelaar vergoedt na ontbinding van de overeenkomst overeenkomstig artikel 230o onverwijld doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding alle van de consumnent ontvangen betalingen, met inbegrip van leveringskosten."
 

Source

Mr. Grillmeister
Globaal doorgelezen.
4.7 In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen twee weken nadien niet heeft afgehaald van de door HighFlow op te geven opslagplaats, heeft HighFlow het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijden gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door HighFlow gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.
Als Highflow geen afhalen meer aanbiedt lijkt me dit echter wel een rare toevoeging aan de AV.


En ben niet helemaal zeker van alle in 9.3 genoemde uitsluitingen.
9.3 Onverminderd het vorenstaande is HighFlow in ieder geval nimmer aansprakelijk:
- wegens niet of niet tijdige levering - voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.
- in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen (overmacht), zoals bedoeld in artikel 1.5
- indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt
- voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in HighFlows bedrijfsruimte bevinden - voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan
- voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen
- voor schade door geleverde software - voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers
- voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet/internet gekoppeld modem, waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen.
Niet helemaal zeker of bedrijf (Highflow) alle aansprakelijkheid voor het product (van consument), wat ten tijden van reparatie bij Highflow aanwezig is, van zich af kan zetten in geval van schade.
 

Sw333t

I Love my NUC
Naar mijn idee kloppen er wel meer dingen niet aan die AV. Net als de RMA Voorwaarden.
Niet dat het uitmaakt, een AV stelt juridisch geen ruk voor als de regels erin slechter zijn voor de consument dan dat er bepaald is in NL / EU wetgeving.
 

Source

Mr. Grillmeister
Welke dele van de RMA voorwaarden kloppen volgens jou niet?

True, als de Nederlandse wetgeving anders bepaald gaat dat boven de AV van een bedrijf. Doch staat het professioneel/betrouwbaar als de AV kloppen en er geen nadelige/onjuiste dingen in staan.
 

Sw333t

I Love my NUC
RMA-V: 1.3 + 5.1 + 7.1

AV:
5.3 (einde laatste zin, als het een persoonlijk iets is (dus niet bestelbaar voor anderen, dan valt het zelfs buiten het herroepingsrecht)). Die zin die tussen () staat kan compleet weg, daar dit al ondervangen wordt in 5.6
5.4 (producten mogen geopend en gebruikt worden voor zover nodig om te beoordelen of de consument het product wil behouden of niet)
8.8 NL/EU garantie gebeuren werkt totaal anders.
9.3 - voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in HighFlows bedrijfsruimte bevinden.
 

Source

Mr. Grillmeister
RMA-V: 1.3 + 5.1 + 7.1

1.3: Volgens mij hoeft een consument enkel bij veranderingen aan de AV de AV opnieuw te accepteren, 1.3 (stilzwijgend verlengen van akkoord A.V.) is correct.

5.1: Wat is er mis met 5.1?

7.1: Staat er wat ongelukkig/onduidelijk, echter is het niet incorrect. Je mag je koop ontbinden, echter geen schadevergoeding eisen zolang Highflow geen uitingen (morgen in huis!; Voor 18:00 besteld morgen geleverd!; etc.) op zijn website zet.
In geval van Highflow (met enkel een voorraad indicatie en geen van bovenstaande mededelingen) zijn zij gebonden aan artikel 38, Burgerlijk Wetboek 6:
"Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd."
^- Zo snel mogelijk, doch binnen redelijk termijn.


AV:
5.3 (einde laatste zin, als het een persoonlijk iets is (dus niet bestelbaar voor anderen, dan valt het zelfs buiten het herroepingsrecht)). Die zin die tussen () staat kan compleet weg, daar dit al ondervangen wordt in 5.6
In 5.3 staat nog extra informatie, welke je niet hebt overgenomen:
(wanneer een product speciaal is ingekocht voor de koper, minus 15% administratie-/annuleringskosten).
Ofwel, het product mag wél terug, echter met inachtneming dat er 15% admin/annulering in wordt gehouden.

5.4 (producten mogen geopend en gebruikt worden voor zover nodig om te beoordelen of de consument het product wil behouden of niet)
Klopt, met als uitzondering de tekst in het rood .
De consument moet de aard, kenmerken en werking van het product of de dienst kunnen beoordelen. Hij moet bijvoorbeeld kleding en schoenen kunnen passen. Soms moet de consument de verpakking openmaken om het product te kunnen beoordelen. Dat mag hij doen. U mag in zo’n geval niet weigeren om het product terug te nemen, omdat de verpakking is geopend. De consument moet de verpakking natuurlijk wel netjes open maken en niet onnodig kapot scheuren.

Heeft de consument iets gedaan met het product dat niet nodig is om het product te kunnen beoordelen? En is het product daardoor minder waard geworden? Dan mag u hiervoor een vergoeding vragen. Dit kan alleen als u de consument alle informatie over het herroepingsrecht heeft gegeven, voordat hij het product bestelde.
-------------
8.8 NL/EU garantie gebeuren werkt totaal anders.
Gok dat een toevoeging inderdaad op zijn plaats is:

"8.8 Met betrekking tot producten van derden is HighFlow, anders dan wettelijk geregeld, tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent."

Ik denk dat Freddy/de maker van de AV hiermee de extra garantie bedoelde.
Als voorbeeld "registreer je product voor 1 jaar extra garantie". Highflow is dan enkel verplicht de wettelijke garantie te verlenen, de extra garantie (door registratie, of anders) is voor rekening van de fabrikant.

Niet geheel zeker, maar volgens mij is bovenstaand ook van toepassing op bijvoorbeeld moederborden met 5 jaar garantie (Asus Vanguard/SaberTooth bijvoorbeeld). Highflow is verplicht minimaal de wettelijke garantie te verlenen, de overige jaren kan de consument bij de fabrikant claimen, mits zij niet duidelijk de (als voorbeeld genomen) 5 jaar op de website hebben staan, onder product specificaties (zoals bijvoorbeeld Azerty, waar het tevens op de factuur komt).

9.3 - voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in HighFlows bedrijfsruimte bevinden.
Had ik idd al in de post hierboven aangegeven.
 
Laatst bewerkt:

Sw333t

I Love my NUC
1.3: Volgens mij hoeft een consument enkel bij veranderingen aan de AV de AV opnieuw te accepteren, 1.3 (stilzwijgend verlengen van akkoord A.V.) is correct.

5.1: Wat is er mis met 5.1?

7.1: Staat er wat ongelukkig/onduidelijk, echter is het niet incorrect. Je mag je koop ontbinden, echter geen schadevergoeding eisen zolang Highflow geen uitingen (morgen in huis!; Voor 18:00 besteld morgen geleverd!; etc.) op zijn website zet.
In geval van Highflow (met enkel een voorraad indicatie en geen van bovenstaande mededelingen) zijn zij gebonden aan artikel 38, Burgerlijk Wetboek 6:
"Indien geen tijd voor de nakoming is bepaald, kan de verbintenis terstond worden nagekomen en kan terstond nakoming worden gevorderd."
^- Zo snel mogelijk, doch binnen redelijk termijn.
De punten die ik noem bij RMA-V zien er anders uit bij jou dan ;).
RMA Voorwaarden: http://highflow.nl/HighFlow-RMAV.pdf

1.3
Waterkoeling producten kunnen niet geretourneerd worden

5.1
Indien er een RMA aangevraagd wordt van een artikel waar de leverancier/importeur failliet is
gegaan / niet meer bestaat, dan kan er geen beroep gedaan worden op HighFlow.

7.1
Garantie die HighFlow verleend is conform de voorwaarden van de leverancier.
Indien dit niet bekend is, wordt er een garantie verleend van 6 maanden met uitzondering van CCFL
verlichting.
 

XenoMorpH

Well-known member
1.3 Waterkoeling producten kunnen niet geretourneerd worden
Welke waterkoeling producten? Is naar mijn menig erg onduidelijk. een pomp is ook een waterkoeling product. Indien defect kan er geen RMA worden aangevraagd?

7.1 is volgens mij in strijd met de wetgeving.

Garantie die HighFlow verleend is conform de voorwaarden van de leverancier.
2 jaar is minimum in europa. Wanneer een producent 1 jaar geeft, dan geldt voor de consument 2 jaar.

5.1 is ook in strijd met de wet.
https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/consumentenrecht/garantie-en-conformiteit/garantie/
Ondanks dat een producent failliet is, is een verkoper verplicht aan de wettelijke garantie te voldoen. Dus het product omruilen of een gelijkwaardig product aanbieden.


Zo zijn er nog wel een aantal dingen, maar ik ben geen jurist....:icon_eyes:
 

Sw333t

I Love my NUC
Er staat in de AV een vermelding naar de RMA-V. Maar 1 bestand is absoluut een aanrader.

7.1
Garantie die HighFlow verleend is conform de voorwaarden van de leverancier.
Indien dit niet bekend is, wordt er een garantie verleend van 24 maanden met uitzondering van CCFL
en LED verlichting.


Vraag mij sterk af of dit wel toegestaan is.
 

Vergelijkbare onderwerpen

Bovenaan